icon

    jump4 joyus

    ยาแคปซูลกินแต่ผงด้านในได้หรือไม่ ยาแคปซูล รูปแบบของยาที่มีลักษณะที่ลื่นทำให้ง่ายต่อการกลืน ยาแคปซูลประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนของตัวยาและเปลือกแคปซูล ซึ่งสามารถละลายได้ที่อุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งเปลือกแคปซูลมีประโยชน์ในการช่วยกลบรสชาติและกลิ่นของตัวยา หรือช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยของตัวยา ดังนั้นการแกะเปลือกแคปซูลออกแล้วนำยามาละลายน้ำเพื่อรับประทานจะส่งผลเสียอาจทำให้ตัวยาสูญหายทำให้ได้รับตัวยาไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคลดลง

    Sorry, there are no results for this page.