icon

  jump4 joyus

  About

  ยาแคปซูลกินแต่ผงด้านในได้หรือไม่ ยาแคปซูล รูปแบบของยาที่มีลักษณะที่ลื่นทำให้ง่ายต่อการกลืน ยาแคปซูลประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนของตัวยาและเปลือกแคปซูล ซึ่งสามารถละลายได้ที่อุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งเปลือกแคปซูลมีประโยชน์ในการช่วยกลบรสชาติและกลิ่นของตัวยา หรือช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยของตัวยา ดังนั้นการแกะเปลือกแคปซูลออกแล้วนำยามาละลายน้ำเพื่อรับประทานจะส่งผลเสียอาจทำให้ตัวยาสูญหายทำให้ได้รับตัวยาไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคลดลง

  Website

  https://www.jump4joyus.com

  Forum Topics
  Replies
  Projects
  Tools
  Articles